دوره و شماره: دوره 27، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 1-259  XML

مقاله پژوهشی

1

اثر همزیستی میکوریزایی در شرایط متغیر بارش انتهای فصل بر عملکرد و کیفیت چاودار (.Secale cereal L) دیم

صفحه 1-22
محمود مظلومی ممیندی؛ علیرضا پیرزاد؛ جلال جلیلیان

2

پر شدن دانه و ترکیب برخی اسیدهای چرب روغن کلزا (Brassica napus L.) با کاربرد کودهای زیستی و قطع آبیاری

صفحه 23-37
حسین وطن دوست؛ رئوف سید شریفی؛ سلیم فرزانه؛ داود حسن پناه

3

اثر کودهای زیستی نیتروکسین و بیوسولفور بر صفات مورفولوژیک و فیتوشیمیایی گیاه دارویی عروسک پشت پرده

صفحه 39-49
سعید پرچیانلو؛ عزیزالله خیری؛ مسعود‌ ارغوانی؛ محمداسماعیل امیری

4

بررسی کارایی تثبیت نیتروژن برخی جدایه‌های ازتوباکتر در مایه‌زنی ذرت

صفحه 51-63
مهدیه لیلاسی مرند؛ محمدرضا ساریخانی

5

تاثیر سودوموناس‌ فلورسنت و سودوموناس‌ پوتیدا بر برخی ویژگی‌های زیستی خاک و شاخص‌های عملکرد گندم تحت تنش شوری

صفحه 65-79
راحله وفادار؛ اکبر قویدل؛ اسماعیل گلی؛ علی اشرف سلطانی طولارود

6

عملکرد و اجزائ عملکرد دانه و محتوای نسبی آب در ذرت (Zea mays L.) تحت تنش کمبود آب و دو گونه قارچ میکوریز

صفحه 81-92
وحید نصراله‌زاده اصل؛ مهری یوسفی؛ عزیزاله قاسمی؛ علی بنده حق

7

اثر رژیم آبیاری و نانوکود آهن بر عملکرد، اجزای عملکرد دانه و کارآیی مصرف آب شوید

صفحه 93-105
اسماعیل قلی نژاد

8

ارزیابی ویژگی‌های کمی و کیفی ارقام عدس (Lens culinaris L.) در تاریخ‌های کشت مختلف تحت شرایط دیم

صفحه 107-119
احمد مهربان

9

عملکرد و اجزای عملکرد باقلا (Vicia faba L.) در کشت مخلوط با بادرشبی (Dracocephalum moldavica) تحت تاثیر کودهای آلی و شیمیایی

صفحه 121-136
لیلی وفادار ینگجه؛ روح اله امینی؛ عادل دباغ محمدی نسب

10

تاثیر روش خاک‌ورزی و حفظ بقایا بر عملکرد و برخی خصوصیات زراعی ذرت علوفه‌ای در شرایط تنش آبی

صفحه 137-151
هادی حسن زاده؛ محمد گلوی؛ محمد رمرودی؛ حمیدرضا شریفی

11

ارزیابی تاثیر کودهای زیستی و شیمیایی بر برخی خصوصیات فیزیولوژیکی و رشد شنبلیله (Trigonella foenum-graecum)

صفحه 153-169
سمیرا منبری؛ سعیده علیزاده سالطه؛ صاحبعلی بلند نظر؛ محمدرضا ساریخانی

12

عملکرد و اجزای عملکرد کنجد تحت تاثیر سطوح آبیاری و کودهای زیستی و شیمیایی

صفحه 172-189
پیمان رضایی؛ علیرضا کوچکی؛ مهدی مهدی نصیری محلاتی؛ محسن جهان

13

اثر کود نانو کلسیم و هیومی پتاس بر صفات مورفولوژیکی و بیوشیمیایی گل لادن (Tropaeolum majus)

صفحه 191-202
لیلا صالحی؛ مهرانگیز چهرازی؛ سید ساسان موسوی

14

تأثیر کودهای آلی و شیمیایی نیتروژنی و فسفردار بر درصد روغن و برخی خصوصیات زراعی گلرنگ (Carthamus tinctorious)

صفحه 203-216
مرجان قنبری کاشان؛ محمد میرزاخانی؛ سید امیر فرید هاشمی

15

ارزیابی عملکرد و اجزای عملکرد دانه رازیانه با کاربرد تلفیقی باکتری‌های تأمین کننده نیتروژن، فسفر و پتاسیم با قارچ میکوریزا در یک نظام زراعی کم نهاده

صفحه 217-231
فاطمه زمانی؛ رضا امیرنیا؛ اسماعیل رضایی چیانه؛ امیر رحیمی

16

واکاوی موانع و محدودیت‌های توسعه کشاورزی ارگانیک از دیدگاه کارشناسان وزارت جهاد کشاورزی

صفحه 233-245
مائده هاتفی؛ مهناز محمدزاده؛ حسین حسین شعبانعلی فمی

17

ارزیابی کشت مخلوط شنبلیله (Trigonella foenum- graecum L.) و گل داودی (Chrysanthemum morifolium L.) و اثر آن بر جمعیت حشرات

صفحه 247-259
لمیا وجودی مهربانی؛ سولماز عظیمی


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.