کلیدواژه‌ها = کشت مخلوط
تعداد مقالات: 30

1

اثرات کشت مخلوط ذرت- لگوم بر برخی صفات کمی و کیفی علوفه ذرت

دانش کشاورزی وتولید پایدار
دوره 22، شماره 3، پاییز 1389، صفحه 137-151
عبدالله جوانمرد؛ عادل دباغ محمدی نسب؛ عزیز جوانشیر؛ محمد مقدم؛ حسین جانمحمدی

2

اثر قارچ مایکوریزا آربوسکولار بر عملکرد و اجزای عملکرد شوید (.Anethum graveolens L) و لوبیا قرمز (.Phaseolus vulgaris L) در کشت خالص و مخلوط

دانش کشاورزی وتولید پایدار
دوره 26، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 1-19
وریا ویسانی؛ یعقوب راعی؛ سعید زهتاب سلماسی؛ یوسف سهرابی

3

اثر کشت مخلوط و کم‌آبیاری بر کارآیی مصرف آب و عملکرد گوجه‌فرنگی ((Lycopersicon esculentum Mill) و ریحان (Ocimum basilicum)

دانش کشاورزی وتولید پایدار
دوره 28، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 209-220
یاسین صالحی؛ داود زارع حقی؛ عادل دباغ محمدی نسب؛ محمدرضا نیشابوری

4

اثر کشت مخلوط و کود دامی بر رشد، عملکرد و غلظت پروتئین ذرت، لوبیا و گاودانه

دانش کشاورزی وتولید پایدار
دوره 23، شماره 1، بهار 1392، صفحه 99-115
نصرت اله نجفی؛ مهدی مصطفایی؛ عادل دباغ؛ شاهین اوستان

5

اثر کود سبز بر pH، کربن آلی محلول و فراهمی فسفر خاک با فاصله از ریشه ذرت و کلزا

دانش آب و خاک
دوره 25، شماره 4 بخش 1، زمستان 1394، صفحه 69-82
یاسر عظیم‌زاده؛ حسین شریعتمداری؛ مهران شیروانی

6

اثر کودهای زیستی و شیمیایی بر عملکرد دانه و اسانس زیره سبز (Cuminum cyminum L.) در کشت مخلوط با باقلا (Vicia faba L.)

دانش کشاورزی وتولید پایدار
دوره 27، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 49-63
شفیقه سخاوی؛ روح اله امینی؛ محمدرضا شکیبا؛ عادل دباغ محمدی نسب

7

ارزیابی برخی ویژگی¬های زراعی، فیزیولوژیکی و کیفی علوفه در کشت مخلوط ذرت با چند لگوم به عنوان کشت دوگانه

دانش کشاورزی وتولید پایدار
دوره 23، شماره 2، تابستان 1392، صفحه 1-19
عبدالله جوانمرد؛ عادل محمدی دباغ نسب؛ عزیز جوانشیر؛ محمد مقدم؛ حسین جانمحمدی؛ یوسف نصیری؛ فریبرز شکاری

8

ارزیابی رقابت و سودمندی کشت مخلوط جو (Hordeum vulgare L.) و نخود علوفه‌ای (.Pisum sativum L) در شرایط دیم

دانش کشاورزی وتولید پایدار
دوره 28، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 1-17
عبداله جوانمرد؛ مصطفی امانی ماچیانی؛ سید بهمن موسوی

9

ارزیابی روش‌های زراعی و فیزیکی و دز کاهش یافته علفکش در مدیریت تلفیقی علف‌های هرز نخود (.Cicer arietinum L)

دانش کشاورزی وتولید پایدار
دوره 27، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 87-102
ایرج نصرتی؛ عادل دباغ محمدی نسب؛ محمدرضا شکیبا؛ روح اله امینی

10

ارزیابی عملکرد، صفات کمی و کیفی درکشت مخلوط نعناع فلفلی(Mentha piperita L.) و شنبلیله (Trigonella foenum - graceum L.) تحت تاریخ‌های مختلف کشت

دانش کشاورزی وتولید پایدار
دوره 27، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 1-15
زکیه ابراهیم قوچی؛ غلامرضا محسن آبادی؛ مجید مجیدیان

11

ارزیابی عملکرد و سودمندی کشت مخلوط ذرت (Zea mays L.) و ریحان (Ocimum basilicum L.)

دانش کشاورزی وتولید پایدار
دوره 27، شماره 1، بهار 1396، صفحه 1-11
حامد معبودی بیله سوار؛ سعید زهتاب سلماسی

12

ارزیابی عملکرد و سودمندی کشت مخلوط سویا (Glycine max (L.) Merrill.) و همیشه بهار (Calendula officinalis L.)

دانش کشاورزی وتولید پایدار
دوره 23، شماره 3، پاییز 1392، صفحه 47-58
مرضیه اله دادی؛ محمدرضا شکیبا؛ عادل دباغ محمدی نسب؛ روح‌اله امینی

13

ارزیابی عملکرد و شاخص‌های سودمندی در کشت مخلوط جو و ماشک گل‌خوشه‌ای

دانش کشاورزی وتولید پایدار
دوره 20، شماره 4، زمستان 1389، صفحه 77-87
ایوب احمدی؛ عادل دباغ محمدی نسب؛ سعید زهتاب سلماسی؛ روح‌اله امینی؛ حسین جانمحمدی

14

ارزیابی عملکرد و کیفیت علوفه در الگوهای کشت مخلوط ذرت (Zea mays) و لوبیا چشم بلبلی (Vigna sinensis)

دانش کشاورزی وتولید پایدار
دوره 23، شماره 4، زمستان 1392، صفحه 101-110
حمداله اسکندری؛ عبداله جوانمرد

15

ارزیابی کشت مخلوط آفتابگردان و لوبیا چیتی به روش افزایشی

دانش کشاورزی وتولید پایدار
دوره 22، شماره 2، تابستان 1391، صفحه 79-90
علی نصراله¬زاده اصل؛ علی چاوشقلی؛ ابراهیم ولیزادگان؛ رضا ولیلو؛ وحید نصراله¬زاده اصل

16

ارزیابی کشت مخلوط ذرت (.Zea mays L)و سه رقم لوبیا (.Phaseolus vulgaris L) با کاربرد کود‌های زیستی و شیمیایی

دانش کشاورزی وتولید پایدار
دوره 25، شماره 1، بهار 1394، صفحه 99-113
عادل دباغ محمدی نسب؛ روح اله امینی؛ اقبال تمری

17

ارزیابی میزان رقابت و مکملی اجزای کشت مخلوط ذرت (Zea mays) و لوبیا چشم بلبلی (Vigna sinensis) در مصرف عناصر غذایی

دانش کشاورزی وتولید پایدار
دوره 21، شماره 2، تابستان 1390، صفحه 67-75
حمداله اسکندری؛ احمد قنبری

18

بررسی اثرات تراکم بر عملکرد سوخ پیاز در کشت خالص و کشت های مخلوط پیاز خوراکی و شنبلیله

دانش کشاورزی وتولید پایدار
دوره 27، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 201-214
طاهره مقبلی؛ صاحبعلی بلند نظر؛ جابر پناهنده؛ یعقوب راعی

19

بررسی اثرات تراکم لوبیا سبز و سیب زمینی بر عملکرد غده سیب زمینی در کشت خالص و کشت‌های مخلوط

دانش کشاورزی وتولید پایدار
دوره 21، شماره 2، تابستان 1390، صفحه 131-142
یعقوب راعی؛ صاحبعلی بلند نظر؛ ندا دمقصی

20

بررسی امکان مهار علف¬های هرز و تولید محصول در کشت مخلوط نخود و جو

دانش کشاورزی وتولید پایدار
دوره 22، شماره 3، پاییز 1389، صفحه 101-115
محسن سیدی؛ جواد حمزه ئی؛ گودرز احمدوند؛ محمدعلی ابوطالبیان

21

بررسی برخی ویژگی های زراعی ذرت (Zea mays L.)در کشت مخلوط با باقلا L.) Vicia faba)

دانش کشاورزی وتولید پایدار
دوره 21، شماره 1، بهار 1390، صفحه 1-16
اسماعیل رضائی چیانه؛ عادل دباغ محمدی نسب؛ کاظم قاسمی گلعذانی؛ سعید اهری‌زاد

22

بررسی عملکرد کمی و کیفی در کشت مخلوط سورگوم علوفه‌ای با سویا و لوبیای سبز

دانش کشاورزی وتولید پایدار
دوره 25، شماره 1، بهار 1394، صفحه 115-130
محمدعلی آقایی؛ محمد حسین فتوکیان؛ مهدی عقیقی شاهوردی

23

تأثیر تراکم کاشت بر برخی صفات زراعی ذرت در کشت مخلوط با لوبیا چشم بلبلی

دانش کشاورزی وتولید پایدار
دوره 26، شماره 1، بهار 1395، صفحه 1-18
رومینا کاتبی؛ جواد خلیلی محله؛ کامبیز خوارزمی؛ رضا ولیلو؛ علیرضا پیرزاد

24

تعیین ضریب گیاهی ذرت و لوبیا در شرایط کشت مخلوط جهت افزایش دقت برنامه ریزی آبیاری

دانش آب و خاک
دوره 26، شماره1 بخش 2، بهار 1395، صفحه 69-78
داود زارع حقی؛ محمدرضا نیشابوری؛ ابوالفضل مجنونی هریس؛ زینب جلیلیان

25

تولید علوفه در الگوهای مختلف کشت مخلوط سورگوم (Sorghum bicolor L.) با ماشک گل‌خوشه‌ای (Vicia villosa L.) در سطوح مختلف کود نیتروژن

دانش کشاورزی وتولید پایدار
دوره 27، شماره 1، بهار 1396، صفحه 63-83
عادل دباغ محمدی نسب؛ عبداله جوانمرد؛ جلال آرژه

اولین صفحه صفحه قبل 1 2 صفحه بعد آخرین صفحه


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.